Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva oboch zmluvných strán, t.j. kupujúceho a predávajúceho. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

Peter Ilovský – Pneucar
IČO: 44876556
Sídlo firmy: Záhradná 502/25, 013 24 Strečno
Zapísaná v Obvodnom úrade Žilina, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 
580-43623.

 1. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe predaja tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu, a to uzatvorením záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom e-shopu www.pneustar.sk . Za záväzne potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Objednávka musí obsahovať nasledujúce základné údaje:

 1. Predávajúceho – obchodný názov firmy a sídli, IČO predávajúceho

 2. Kupujúceho – kontaktné údaje, t.j. meno, prezvisko, bydlisko, príp. adresa dodania, ak nie je rovnaká ako bydlisko, telefónne číslo a e-mail. Ak je kupujúci SZČO alebo právnická osoba, musí zadať obchodný názov firmy, adresu podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je registrovaný ako platca DPH; telefónne číslo a e-mail.

 3. Množstvo požadovaných kusov produktov

 4. Vybraný spôsob platby

 5. Adresu pre dodanie tovaru

 1. Platobné podmienky

Objednaný tovar hradí zákazník až pri prevzatí tovaru a to formou dobierky. Kým tovar nebude zaplatený kupujúcim, tovar zostáva stále majetkom predávajúceho. Pri nadštandardných rozmeroch si môže predávajúci žiadať zálohu vo výške 50% z hodnoty objednávky.

 1. Dodanie tovaru

Náš tovar posielame cez prepravnú spoločnosť DPD v rámci územia Slovenskej republiky. Ak je objednaný tovar na sklade, zákazníkovi bude doručený do 24 hodín. Uzávierka objednávok končí o 15:00 hod. . Ak príde objednávka neskôr, presúva sa na nasledujúci deň.

Cena prepravy je 2€ s DPH za 1ks pri objednavke nad 1ks.

Pri objednani iba 1ks je praprava 4€ s DPH.

 1. Storno poplatky

Kupujúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 21 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. V prípade, že sa rozhodnete stornovať Vašu objednávku, je potrebné tak urobiť telefonicky alebo e-mailom. Ak tak neurobíte a dôjde k vyexpedovaniu tovaru, budeme Vám účtovať prepravné náklady vo výške 15,- €.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 1. Reklamačný poriadok

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prezrieť a informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z následujúcich spôsobov:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@pneustar.sk,
b) poštou na adresu prevádzkovateľa Peter Ilovský – Pneucar, Záhradná 502/25, 013 24 Strečno

Kupujúci je povinný uviesť:
a) číslo objednávky
b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad)
c) najvýstižnejší opis chýb a ich prejavov, najlepšie s priloženou fotodokumentáciou chyby.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 10 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia vrátane chýb bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je prikladaný dodací list (poprípade faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenie tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať a o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky
a) Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba začína dňom prevzatia tovaru.
b) Ak je chyba odstrániteľná, bude chyba bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej chyby bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.
c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- neodborná montáž, zaobchádzanie či obsluha alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
- používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iné porušenie technologických prikázaní,
- poškodenie tovaru prírodnými živlami,
- poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- opotrebovanie po hranicu stanovenú zákonom.

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru
Odberateľ bez meškania kontaktuje dodávateľa e-mailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne dodávateľ spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si tuto dopravu môže odberateľ zaistiť sám. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky dodávateľa tento o tom informuje odberateľa a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, poprípade zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.

Doporučenie pri preberaní zásielok
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si pozorne skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom listu.
Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh či množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o vadách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nemusí byť zahájené.

 1. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
  Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).


Tovar sa už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).